html> گیاهپزشکی110 - MYCOFUMIGATION
گیاهپزشکی110
گیاهپزشکی، حشره شناسی کشاورزی و بیماری شناسی گیاهی دانلود رایگان کتاب های گیاه پزشکی
 
تاريخ : ۹۰/۰۵/۳۱
: MYCOFUMIGATION

ترکیباتی چون گاز متیل بروماید و کلروپیکرین از مهم ترین مواد شیمیایی استفاده شده برای جلوگیری از آلودگی خاک می باشد.  این مواد شیمیایی فومیگانت های  مؤثری می باشند که بـرای فومیگاسـیون خـاک قـبل از کاشـت در مـزرعه و گلخانه استفاده می شوند. فومیگـاسـیون خاک قبل از کاشت با تـرکیبات این گاز بسـیار رایـج و مهـم ترین تیمار علیه بیماری های خاک زاد مانند : Ahanomyces cochliodes, Rhizoctonia solani, and Verticillium dahliae Pythium ultimum,    می باشد.  روش هـای جایگـزین گاز متـیل برو ماید، هیچ کدام فعالیت در طیف وسیع و مؤثری مانند گاز متیل بروماید ندارند. Mycofumigation با اسـتفاده ازقـارچ Muscodor sp.  یک روش جـدیـدی از فومیگاسـیون خاک با پـتانسیل کـاربرد وسیع می باشد و این دانـسـتن اثرات قارچ هایmycofumigant و ترکـیبات مواد فرار آلی آنها را روی ارگـانیسم های سودمـنـد و پاتـوژن های گـیاهی ضروری می کند.

تعریف MYCOFUMIGATION

Mycofumigation استـفاده ي مواد فرار ضـد ميكروبي توليد شده تـوسط قارچ هايى مانـندMuscodor sp. برای کنتـرل سایر میـکروارگانیسم ها است. یکی از روش های بیـولوژیکی برای کنـتـرل میکروارگانیـسم هـا است و کاربـرد جدید از فومیـگاسیون خاک با طیف کـاربرد وسـیع است. جایـگزين مناسبي بـراي گـاز مـتـيـل برومايد مي باشد .

قارچ های Mycofumigant

Muscodor albus, Muscodor roseus, Trichoderma sp.

سابقه ی  تحقیق:

در سال 1990 میلادی Gary strobel و همکارانش در طی تحـقـیقات خود در جنگل های آمریـکای مـرکزی قارچ انـدوفیت جدیدی را با نام Muscodur sp. از گـیاه Cinnamomum zeylanicumکـشف کردنـد . ایـن قارچ مواد فرار آلی تولید می کند که از رشد بسـیاری از پاتوژن های قارچی و باکتـریایی جلو گیری می کـند. قبل از این گزارش در سال1971Deniss &Webster گزارشی از تولید مواد فرار آنتی بیوتیک از گونه های قارچ Trichoderma sp. داشته اند.

Muscodor albus

قارچ انـدوفیت اسـت که ایـزولـه 620 آن از گـیـاهCinnamomum zeylanicum  بـه دسـت آمـده اسـت.98-96%شباهت ژنتیکی به گروه قارچ های Xylaria دارد. قارچ را نمی توان قارچ زایلاریا نامیدزیرا اندام های زایشی از آن دیده نشده است.  تولید گاز با حدود 30 ترکیب از الکل،اسید، استر، کتون و لیپید  می کند.

Muscodor roseus

قارچ انـدوفیت اســت که ایـزولـه ی A3-5  آن ازگـیـاه  Grevillea pteridifolia بـه دســت آمـده اسـت. 98-96%شباهت ژنتیکی به گروه قارچ های Xylaria دارد. قـارچ اسپور تولید نمی کند. مـواد فرارتـولید شـده از این قارچ خصوصیت ضد میکروبی داشته ولی مانند قارچ M. albus فعال نیستند.

تـرکیبات مواد فرار آلی VOCs تولید شده توسط قـارچ M. albus در 5 رده طبقه بندی شده اند: الکـل ،استر، کـتون ،اسید و چربی ها. استر ها بیشترین فعالیت ممــانعـت کنندگی را دارند. این تــرکیبات به عـنوان اجـزای کلیدی مواد فرار گازی هستند و سمیت کمی بـرای پستان داران وگیاهان آلی دارند. تـاثیر مواد فرار منتشره از قـارچ M. albus روی تـعدادی از قارچ ها و باکتری ها تسـت شد و مشاهده شد که بیشتر ارگانیـسم های تست شده بعد از در معرض قرار گرفتن با مواد فرار آلی حاصل از قارچ کشته شدند.

کنترل بیماری های خاکزی گیاهچه ی چغندرقند،توسط biorational mixture از مواد فرار قارچ M. albus

·         تهیه فرمولاسیون قارچ M. albus  (Stabilize formulation) و نگهداری آن.

·         تهیه biorational mixture از مواد فرار قارچ M. albus و نگهداری آن.

·         تهیه اینوکولوم پاتوژن قارچهای گیاهی (Aphanomyces cochliodes، Rhizoctonia solaniAG 2-2 و Pythium ultimum ).

·         انجام آزمایشات زیست سنجی گلخانه ای.

آزمایش زیست سنجی گلخانه ای برای تست اثر فومیگاسیون خاک آلوده به پاتوژن با مواد فرار

·         تهیه مخلوط گلدانی /استریل کردن آن.

·         آلوده کردن خاک با پاتوژن(Aphanomyces cochliodes، Rhizoctonia solaniAG 2-2 و Pythium ultimum ).

·         قرار دادن0.5 گرم از Stabileze formulation در وسط پتری حاوی 60cm3 از خاک آلوده.

·         قرار دادن 60ml ازbiorational mixture  در وسط پتری حاوی60 cm3 از خاک آلوده.

·         قرار دادن خاک شاهد درپتری حاوی 60cm3 از خاک آلوده.

·         تمام پتری ها با پارافین پوشیده شد و 1هفته نگهداری شدند.

·         بعد از یک هفته فومیگاسیون تمام تیمارها روی 400cm3 از خاکروی گلدان ها اضافه شدند.

·         25 بذر چغندر قند کاشته شد و با80 cm3 مخلوطگلدان پوشیده شد و به گلخانه انتقال داده شد.

·         اسقرار گیاهچه ها ثبت شد.

نتیجه وبحث:

Mycofumigation  بـــا قــارچ M.albus در آزمـايــشــات شــامــل خــاك هاى آلــوده بـــه P.ultimum A.cochlioides و R. solani   مؤثـر بود. تيـمار قـارچ زنـده ى M.albus (Stabileze formulation ) و biorational mixture بـطور قـابـل تـوجهی در بـقـای بـالـای گـیاهـچه ى چغـندر قنـد نتـيــجـه داد. تيـمـار biorational mixture به طور آمارى بر عليه پا توژن هاى خاكزاد تست شده مؤثر بود.       mycofumigation  بـا قارچ M.albus روش جـديـدي از فو میگـاسیون خـاک با طیف کاربرد وســیع می باشد. فرضیه طبیعی غیر سـمی بودن گـاز های فرار قـارچ های Muscodor roseusوMuscodur albus  منجر به افزایش سلامت کـارگران در مــدت زمان فومیگاسـیون خـاک شد و یک سلامت محـیط زیـست بـرای انـسان ها حیوانات و گیاهان در مقایسه با سایـرمواد شیمیایی جایگـزین مانند متیل بروماید که بـه طور وسیعی برای انسان ها و حیوانات سمی هستند فراهم کرده است.

 

 

منابع:

 1) Strobel, G.A., E. Dirske, J. Sears and C. Markworth, 2001.

Volatile antimicrobials from Muscodor albus, a novel endophytic fungus.

Microbiology 147: 2943-2950.

 

2) Zidack, N.K., B. J. Jacobsen, A.M. Stinson, and G.A. Strobel, 2001. Mycofumigation: Anovel alternative to methyl bromide. Annual international conference on methyl bromide alternatives and emission reductions, USEPA/USDA, Washington, DC, pp. 36-37.

 

3) Zidack, N.K., E. Grimme, D. Ezra, A.M. Stinson, G.A. Strobel, and B.J. Jacobsen, 2002. Progress in the development of mycofumigation for control of soil-borne plantdiseases. Annual international conference on methyl bromide alternatives and emissionreductions, USEPA/USDA, Washington, DC, pp. 38-42.

 

 


برچسب‌ها: قارچ

ارسال توسط احسان صلاحي
آخرین مطالب

آپلود عکس

خرید اینترنتی

فال حافظ

قالب وبلاگ